Tvorba sociálnej hodnoty

S históriou siahajúcou do roku 1905 je MATADOR jednou z najstarších a najrešpektovanejších spoločností na Slovensku. Napriek úspechu a pozícii v slovenskej ekonomike však nezabúdame na okolie, v ktorom pôsobíme. Podnikanie so sociálnou zodpovednosťou je základom našich kľúčových hodnôt.


Bezúhonnosť

Podobne ako ďalšie sociálne zodpovedné spoločnosti, má aj Skupina MATADOR vlastný etický kódex. Vychádza z hodnôt spoločnosti a je záväzným dokumentom pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Obsahuje princípy správania sa zamestnancov spoločnosti, ako aj externých partnerov, ktorí s nami spolupracujú. Zaväzuje všetkých zamestnancov konať v súlade s etickými princípmi a bezúhonne pri dosahovaní cieľov.

Naviac sa Skupina MATADOR stala členom Slovak Compliance Circle, ktorý je iniciatívou slovenských obchodných partnerov, s cieľom zlepšenia podnikateľskej etiky na Slovensku. Veríme, že férové podnikateľské prostredie je nevyhnutné pre úspešný a dlhodobý vývoj každej spoločnosti. 


Spoločenská zodpovednosť

Dbáme na podporu aktivít prospešných pre komunity v regiónoch, kde pracujeme. Preto sme sa v roku 2002 rozhodli založiť nadáciu MATADOR (www.nadaciamatador.sk). Zaoberá sa činnosťou v týchto oblastiach: 

  • ochrana a podpora duchovných, prírodných a kultúrnych hodnôt;
  • ochrana a podpora ľudských práv;
  • ochrana životného prostredia prostredníctvom prevencie a podpory spoločensky prospešných aktivít zameraných na jeho ochranu;
  • podpora vzdelávania a zdravotníctva – predovšetkým podpora študentov a zdravotníckych pracovníkov v ich ďalších vzdelávacích aktivitách, ako aj podpora vydávania vzdelávacích publikácií;
  • sociálna, zdravotná a finančná podpora detí, mládeže a občanov so zdravotným postihnutím, s cieľom zabezpečiť ich úplnú integráciu do spoločnosti;
  • pomoc osobám, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v zložitej životnej situácii

Sme jedným z top sponzorov športových podujatí, ktoré sú podporované slovenskými firmami. Okrem záštity automobilových pretekov, je Skupina MATADOR aj dlhodobým generálnym partnerom Slovenského olympijského výboru.


Podpora R&D

Vzdelávanie novej generácie vedcov je nevyhnutné k posilneniu konkurencieschopnosti každej vyspelej národnej ekonomiky. Aktívne sa zúčastňujeme rozličných veľtrhov, aby sme podporili technické študijné programy (CVTI Týždeň vedy a techniky, Elosys, Newmatec, Robotický deň Trenčín…) a budeme naďalej pokračovať v podpore vedy a techniky na stredných školách.

Skupina MATADOR taktiež trvalo rozvíja spoluprácu s univerzitami. Jedným z mnohých príkladov je projekt “študentský inkubátor”, ktorý realizujeme v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave. Jeho hlavnou myšlienkou je dať študentom príležitosť používať ich získané vedomosti v reálnych situáciách.

Naša spoločnosť začala úspešnú spoluprácu s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na základe obrovského záujmu zo strany študentov sme vytvorili robotické pracovisko v Národnom robotickom centre, v spolupráci s našimi dodávateľmi KUKA a SMC. Nami financované laboratórium je vybavené novým robotom vrátane doplnkových technológií.

Týmto spôsobom chceme významne prispieť k rozvoju vedy a techniky, ktoré boli doteraz nedostatočne podporované, napriek ich neodškriepiteľnému prínosu pre ekonomiku.


Rozvoj zamestnancov

Silná značka a dlhodobá tradícia odzrkadľujú vysokú kvalitu práce zamestnancov MATADOR Group. Tieto špecifiká si chceme udržať aj do budúcnosti spolu so špecialistami v našich tímoch, ktorých zanietenie je významným prínosom a vytvára perspektívu pre budúcnosť. Z tohto dôvodu hľadáme potenciál v našich zamestnancoch s cieľom zodpovedne rozvíjať ich nadanie prostredníctvom kariérneho plánovania a ďalších metód osobného rozvoja.